قطعات ساخت داخل

تصویر نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی ( به طور مثال توان (kw)، دبی (m³/h) ، هد(m)، ابعاد (mm و ...) نوع نیروگاه نوع واحد ( به طور مثال F۵،F۹۴.۲، MHI و...) سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
اکچویتور بال ولو گاز نیروگاه سیکل ترکیبی V94.2 شرکت مدیریت تولید برق کرمان 6 1400 واحد های گازی V94.2
سنسور ویبره فن های ACC نیروگاه سیکل ترکیبی واحد های بخار شرکت مدیریت تولید برق کرمان 28 1399 کندانسور واحدهای بخار
کارت های ویبره فید پمپ ها نیروگاه سیکل ترکیبی توربین بخار 2 1399 فید پمپهای واخد های بخار
کیج فشار در فشار های کاری مختلف واحد های گازی V94.2 1 1399 توربین بخار
ترموکوپل دما درام نیروگاه سیکل ترکیبی توربین بخار 1 1399 بویلر های بازیافت حرارت (HRSG)
ترانسمیتر اختلاف فشاردرام (کنترل سطح) فشار کاری نرمال 72 بار نیروگاه سیکل ترکیبی بویلر های واحد های بخار 2 1398 بویلر های بازیافت حرارت (HRSG)
کارت سنسور ویبریشن فید پمپ ها نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG 1 1397 نصب بر روی فید پمپها تجهیزات جانبی بویلر بازیافت حرارت
کارت سنسور جابه جایی فید پمپ ها نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG 1 1397 نصب بر روی فید پمپها تجهیزات جانبی بویلر بازیافت حرارت
Pressure Transmitter نیروگاه سیکل ترکیبی پمپ های VDT 1 1397 خروجی پمپ های VDTمربوط به تجهیزات کمکی توربین بخار
Pressure Transmitter ترانسمیتر اختلاف فشار 6تا 60میلی بار نیروگاه سیکل ترکیبی توربین گازی V94.2 1 1397 هوای ورودی کمپرسور توربین گازV94.2

صفحات