آرشیو اخبار

شركت مدیریت تولید برق كرمان با بهره گیری از نیروهای جوان و متخصص خود علاوه بركسب موفقیتهای فنی در زمینه امور فرهنگی و ورزشی نیز در حوزه ی ادامه

انتخاب شرکت مدیریت تولید برق کرمان به واسطه ی عملکرد درخشان سال88 از سوی وزارت نیرو به عنوان اولین شرکت مدیریت تولید برق کشور

تعمیر به موقع واحدهای نیروگاهی نه تنها می تواند در افزایش بهره وری این واحدها موثر باشد بلکه تولید برق و پایداری شبکه را افزایش می دهد. ادامه

معاینات پزشكی سالیانه پرسنل شرکت مدیریت تولید برق کرمان و شرکت اخلاص پیشگان در محل خانه بهداشت نیروگاه کرمان انجام شد.

صفحات