کسب رتبه دوم آمادگی تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور در سال 88 از سوی وزارت نیرو
کسب رتبه دوم آمادگی تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور در سال 87 از سوی وزارت نیرو
دریافت گواهینامه ISO 18001
دریافت گواهینامه ISO 14001
دریافت گواهینامه ISO 9001
عنوان برتر صنعت برگزیده سبز در سال 85 از سوی سازمان حفاظت و محیط زیست کشور
عنوان برتر صنعت برگزیده سبز در سال 83 از سوی سازمان حفاظت و محیط زیست کشور

صفحات