در سال 1398 رقم خورد

چکیده: 

تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شھید سلیمانی کرمان از مرز 9 میلیارد کیلو وات ساعت گذشت

تاریخ درج خبر:99/01/28

به گزارش روابط عمومی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان تولید خالص انرژی برق  در سال 1398 به میزان نه میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و یکصد و بیست و سه هزار کیلو وات ساعت رسید و این درحالی ست 
که میزان آمادگی نیروگاه در این سال یازده میلیون و صد و بیست و و سه هزار کیلو وات ساعت بوده است. بر اساس این گزارش با توجه به نقش اساسی این نیروگاه در پایداری 
شبکه جنوب شرق کشور و با برخورداری از سطح بالای آمادگی در زمینه تولید و کنترل توان راکتیو و کنترل فرکانس شبکه توانسته است نقش بسزایی را ایفا کند.
ھمچنین در راستای افزایش بھره وری نیروگاه اقدامات مھمی صورت گرفته است که میتوان به انجام طرح ارتقاء جزئی در 5 واحد گازی و ھمچنین انجام طرح باز چینی پره ھای کمپرسور در واحد ھای 2 و 4  گازی اشاره کرد.
در همین راستا به منظور آمادگی درپیک تابستان 99 اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفته است که می توان به انجام تعمیرات اساسی واحد 4 و بازدید ھای دوره ای برخی از واحد ھا و ھمچنین روند تعمیرات اساسی واحد 7 نیز که در حال انجام است اشاره کرد.
شایان ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی شھید سپھبد قاسم سلیمانی با 8 واحد گاز و 4 واحد بخار با تولید 2000 مگاوات بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی دولتی کشور و مهمترین تولیدکننده برق در منطقه جنوب شرق است

Add new comment

4 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.