افتخارات


 انتخاب از سوي سازمان محيط زيست كشور به عنوان:
صنعت سبز كشور در سال  1383
صنعت برگزيده سبز كشور در سال 1385
انتخاب از سوي سازمان توانير به عنوان دومين نيروگاه سيكل تركيبي كشور از حيث آمادگي توليد در تابستان سالهاي 1388 و 1387
انتخاب از سوي وزارت نيرو به واسطه عملكرد سال 1388 به عنوان اولين شركت مديريت توليد برق كشور
كسب مقام اول مسابقات طناب كشي وزارت نيرو در سال هاي 1386 و 1389
كسب مقام اول مسابقات فوتسال صنعت برق كشور در سال 1389
دارنده گواهينامه هاي:
ISO 9001-2000
 مديريت كيفيت
OHSAS 18001-1999
مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي
ISO 1400-2004
 مديريت محيط زيست

 

 
     

 

Save

Save

Save