به همت امور بانوان نيروگاه كرمان دختران خانواده هاي شركت مديريت توليد برق كرمان دور هم آمدند و با محل كار والدين خود آشنا شدند.

ميزان توليد واحدهاي گازي و بخار نيروگاه كرمان از ابتداي راه اندازي (تير ماه 1380) تا پايان مهر ماه 1392 بالغ بر 75263016 مگاوات ساعت... ادامه

بخشي از تجهيزات تصفيه خانه ي فاضلاب نيروگاه كرمان با توجه به استفاده ي چند ساله از آن ها كه نياز به اصلاح داشتند اصلاح و تعويض شدند از... ادامه

بويلر كمكي بخش گاز نيروگاه كرمان نيروگاه كرمان كه در فصل تابستان از مدار خارج گرديده بود توسط پرسنل بخش بويلر و تعميرات، مورد بازديد... ادامه

با توجّه به اين كه آزمايشگاه شيمي به دليل انجام آزمايشات خاص از جمله آزمايش سيليس نمونه ي آب بويلر بايدشرايط استاندارد ويژه اي داشته و... ادامه

صنعت برق و تولید مطمئن و پایدار انرژی الكتريكي برای هر کشوری از اهمیت ويژ ه اي برخوردار است و در اين خصوص انجام فرایند نگهداری و تعمیرات... ادامه

صفحات