انتخاب شرکت مدیریت تولید برق کرمان به واسطه ی عملکرد درخشان سال88 از سوی وزارت نیرو به عنوان اولین شرکت مدیریت تولید برق کشور

معاینات پزشكی سالیانه پرسنل شرکت مدیریت تولید برق کرمان و شرکت اخلاص پیشگان در محل خانه بهداشت نیروگاه کرمان انجام شد.

تعمیر به موقع واحدهای نیروگاهی نه تنها می تواند در افزایش بهره وری این واحدها موثر باشد بلکه تولید برق و پایداری شبکه را افزایش می دهد... ادامه

صفحات