شركت مديريت توليد برق كرمان در ارزيابي عملكرد وزارت نيرو رتبه ي دوم كشور را كسب كرد

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, March 9, 2014
چکیده: 

در سال جاري فرآيند ارزيابي عملكرد شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو از جمله شركت هاي مديريت توليد برق ( نيروگاه ها ) براي اولين بار به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ي مديريت عملكرد وزارت نيرو انجام شد .

شاخص هاي مورد ارزيابي در قالب10 محور زير ارائه شدند و شركت ها نيز براساس همين شاخص ها مورد ارزيابي قرار گرفتند.

 

1) شفاف سازي ، قانون مداري و پاسخ گويي  

2) تامين محصول استاندارد

3) بهبود بهره وري                                                   

4) مديريت مالي

5) مديريت مصرف                                                    

6)توسعه مديريت

7) توسعه منابع انساني                                                 

8) توسعه دانش و فن آوري

9) فناوري اطلاعات                                                 

10) تامين ايمني ، بهداشت و محيط زيست 

  

در فاصله زماني  17/4/92 لغايت 24/4/92 شركت هاي مديريت توليد برق فرصت داشتند تا براساس شاخص هاي فوق نسبت به تكميل پرسش نامه ي ارزيابي (عمليات خود ارزيابي) اقدام كنند كه اين كار توسط نمايندگان تام الاختيار شركت ها و از طريق سامانه مربوطه انجام شد پس از اين خود ارزيابي توسط ارزيابان شركت مادر تخصصي توانير بررسي و امتيازات مربوط به هر شاخص داده شد و يك فرصت چند روزه اي براي اعتراض در نظر گرفته شد كه پس از بررسي اعتراضات ، نتايج ارزيابي به وزارت نيرو منتقل و در آنجا ارزيابي نهايي صورت پذيرفت كه شركت مديريت توليد برق  كرمان موفق به دريافت رتبه دوم گرديد .