رويدادهاي منابع انساني

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

جمع کل آموزش در سال 92 تا پايان آبان ماه 6114 ساعت می باشد وتعداد بازدید کنندگان از نيروگاه 805 نفر از ادارت، ارگان ها و دانشگاه هاي مختلف بوده اند همچنين 97 نفر طرح كارآموزي خود را در اين نيروگاه سپري كرده ند.

تعداد 17 نفر از پرسنل شركت از بخش هاي شغلي 10000 و 20000 به بخش شغلي 30000 و 40000 ارتقاء يافتند. همچنين تبديل وضعيت   54 نفر از پرسنل شركت هاي خدماتي مستقر در نيروگاه كه  از سال 87 تا كنون صلاحيت آنها از طريق كميته اجرايي ارتقاء بخش شغلي شركت تاييد گرديده  پس از تاييد دفتر منابع انساني شركت توانير و گزينش به استخدام شركت مديريت  توليد برق كرمان در آمدند.