جمع کل آموزش پرسنل شركت مديريت توليد برق كرمان در سال 92 تا پايان دي ماه برابر با 8154 ساعت می باشد. که برای هر نفر به طور متوسط 41/34 نفر ساعت آموزش می باشد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

جمع کل آموزش پرسنل شركت مديريت توليد برق كرمان در سال 92 تا پايان دي ماه برابر با 8154 ساعت می باشد. که برای هر نفر به طور متوسط 41/34 نفر ساعت آموزش می باشد.