كسب مقام سوم مسابقات آمادگي جسماني جام دهه فجر بانوان استان كرمان

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

خانم محبوبه ادهمي تنها بانوي شركت كننده از نيروگاه كرمان موفق شد با غلبه بر حريفان خود به مقام سوم اين دوره از مسابقات در گروه سني 39 - 30 سال نائل گردد.