کسب مقام هاي اول و سوم مسابقات شطرنج قهرماني صنعت آب و برق استان کرمان توسط تيم هاي« الف» و «ب» نيروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, July 17, 2014
چکیده: 

به گزارش روابط عمومی نيروگاه کرمان تيم هاي الف و ب اين نيروگاه با غلبه بر حريفان خود به مقام هاي اول و سوم دست يافتند. اين دوره از مسابقات به ميزباني نيروگاه کرمان و در خانه ي شطرنج استان کرمان برگزار گرديد.93/02/25

تيم الف(مقام اول): احمد شکاري(سرپرست) ،محمد علي ميرزايي، محمد يزدي،ايمان بالنگي،مهدي اکبرپور، علي شريفي مهر تيم ب(مقام دوم): عزيز جراح،(سرپرست)، وحيد موحدي،احسان الهي ماهاني،ناصر رهنما،مهدي عليزاده،روح اله يحيي پور