پیام مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبري

به گمان من آنچه در اين سال جديد پيش روداريم ، عبارت است از اقتصادي كه به كمك مسئولان و مردم شكوفايي پيدا كند ، كه با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوي حركت بزرگ كشور ما و ملت ما را معين كند ، لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم : « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي » .


اقتصاد وفرهنگ

با عزم ملي ومديريت جهادي

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق كرمان
فروردين 1393