کسب مقام دوم ارزیابی عملکرد از سوی وزارت نیرو

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, December 17, 2014
چکیده: 

شركت مديريت توليد برق كرمان در ارزيابي عملكرد وزارت نيرو برای دومین سال متوالی رتبه ي دوم كشور را كسب كرد. 93/09/12

   به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان در سال جاري فرآيند ارزيابي عملكرد شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو از جمله شركت هاي مديريت توليد برق ( نيروگاه ها ) به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ي مديريت عملكرد وزارت نيرو انجام شد .شاخص هاي مورد ارزيابي در قالب11 محور زير ارائه شدند و شركت ها نيز براساس همين شاخص ها مورد ارزيابي قرار گرفتند. 

1)  شفاف سازي ، قانون مداري و پاسخ گويي

2) تامين محصول استاندارد 

3)بهبود بهره برداري  

4) مديريت مالي 

5) مديريت مصرف  

6) توسعه مديريت 

7) توسعه منابع انساني    

8)توسعه دانش و فن آوري

9)فناوري اطلاعات  

10)تامين ايمني ، بهداشت و محيط زيست
11) مدیریت تقاضا
بر اساس این گزارش در فاصله زماني 11/ 93/05  لغايت 05/26/ 93 شركت هاي مديريت توليد برق فرصت داشتند تا براساس شاخص هاي فوق نسبت به تكميل پرسش نامه ي ارزيابي (عمليات خود ارزيابي) اقدام كنند كه اين كار توسط نمايندگان تام الاختيار شركت ها و از طريق سامانه مربوطه انجام شد پس از اين خود ارزيابي توسط ارزيابان شركت مادر تخصصي توانير بررسي و امتيازات مربوط به هر شاخص داده شد و يك فرصت چند روزه اي براي اعتراض در نظر گرفته شد كه پس از بررسي اعتراضات ، نتايج ارزيابي به وزارت نيرو منتقل و در آنجا ارزيابي نهايي صورت پذيرفت كه شركت مديريت توليد برق  كرمان موفق به دريافت رتبه دوم گرديد .