صعود مشترک گروه کوهنوردی

 

صعود مشترک گروه کوهنوردي نيروگاه کرمان و شرکت مديريت توليدبرق اصفهان به قله 4500 متري هزار کرمان