با استفاده از ترموگرافي از آسیب جدی الکتروموتور پمپ شماره یک کولینگ واحد GT15 نیروگاه کرمان جلوگیری شد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

با توجه به فرا رسیدن پیک تابستان و اهمیت پایداری شبکه ، پایش دقیق و به موقع تجهیزات از اهمیت بسزایی برخوردار است که

 با توجه به فرا رسیدن پیک تابستان و اهمیت پایداری شبکه ، پایش دقیق و به موقع تجهیزات از اهمیت بسزایی برخوردار است که این امر باعث کاهش هزینه و بالا بردن ضریب اطمینان و آمادگی سیستم خواهد شد. در همین راستا با استفاده از ترموگرافي از آسیب جدی الکتروموتور پمپ شماره یک کولینگ واحد GT15 نیروگاه کرمان جلوگیری شد.