بازسازی روتور پمپ دیلوج سیستم خنک کاری و تعمیر این نوع پمپ در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در نیروگاه کرمان انجام شد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

بازسازی روتور پمپ دیلوج سیستم خنک کاری  و تعمیر این نوع پمپ  در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در نیروگاه کرمان انجام شد.

بازسازی روتور پمپ دیلوج سیستم خنک کاری  و تعمیر این نوع پمپ  در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در نیروگاه کرمان انجام شد.