آزمایشات پزشکی پرسنل در جهت پایش سلامتی و صیانت از نیروی کار در نیروگاه کرمان انجام میگردد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

همه ساله آزمایشات پزشکی پرسنل در جهت پایش سلامتی و صیانت از نیروی کار در نیروگاه کرمان انجام و پس از ارزیابی نتایج آزمایشات چنانچه سلامت انها رو به تهدید باشد اقدامات کنترلی جهت بهبود سلامتی آنها صورت خواهد گرفت.
این آزمایشات

همه ساله آزمایشات پزشکی پرسنل در جهت پایش سلامتی و صیانت از نیروی کار در نیروگاه کرمان انجام و پس از ارزیابی نتایج آزمایشات چنانچه سلامت انها رو به تهدید باشد اقدامات کنترلی جهت بهبود سلامتی آنها صورت خواهد گرفت.
این آزمایشات جهت رفاه حال پرسنل و سهولت در انجام آنها، در محل نیروگاه طبق برنامه زمانبندی که مرکز بهداشت ارائه نموده است با نظم خاصی در حال برگزاری می باشد.
آزمایشات مذکور شامل :
- آزمایش خون
- آزمایش ادرار
- تست ادیومتری
- تست اسپیرومتری
- آزمایش پروستات جهت پرسنل بالای ۴۰ سال
 - نوار قلب جهت پرسنل بالای ۴۰ سال
- سایر آزمایشات تخصصی جهت پرسنلی که دارای شرایط خاص کاری قرار دارند.