پیشگیری از خروج واحد شش گازی نیروگاه کرمان با پایش وضعیت تجهیزات

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

با توجه به ترموگرافی که از الکتروموتور ونت فن روانکاری واحد 3 گازی صورت گرفت افزایش دمای قابل ملاحظه ای مشاهده شد به طوری که

با توجه به ترموگرافی که از الکتروموتور ونت فن روانکاری واحد 3 گازی صورت گرفت افزایش دمای قابل ملاحظه ای مشاهده شد به طوری که دمای این تجهیز از 40 درجه در بازدید قبل به 82 درجه رسیده بود و در صورت تداوم این وضعیت، الکتروموتور به زودي دچار سوختگی و واحد نیز بایستی از مدار خارج می شد. پس از بررسی مشخص شد عامل افزایش دما شکستگی پره خنک کاری الکتروموتور بوده است.لذا در اسرع وقت، بدون خروج واحد نسبت به تعویض پره خنک کاری اقدام شد که در شرایط بحرانی، عاملی در راستای افزایش پایداری شبکه محسوب می شود.