تولید نیروگاه کرمان در 4 ماه ابتدای سال 96 به مقدار 3773963 مگاوات رسیده است که نسبت به مشابه سال قبل 1.5 درصد افزایش تولید داشته است . نمودار بالا مقایسه سال های مختلف را نشان می دهد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

تولید نیروگاه کرمان در 4 ماه ابتدای سال 96 به مقدار 3773963 مگاوات رسیده است که

تولید نیروگاه کرمان در 4 ماه ابتدای سال 96 به مقدار 3773963 مگاوات رسیده است که نسبت به مشابه سال قبل 1.5 درصد افزایش تولید داشته است . نمودار بالا مقایسه سال های مختلف را نشان می دهد.