به منظور تقویت فعالیت های اقتصاد مقاومتی در نیروگاه کرمان بازسازی و تعمیر مشعل های سوخت مایع بلااستفاده و اسقاط شده واحدهای گازی طی یک پروسه دقیق محاسباتی انجام شد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

به منظور تقویت فعالیت های اقتصاد مقاومتی در نیروگاه کرمان بازسازی و

به منظور تقویت فعالیت های اقتصاد مقاومتی در نیروگاه کرمان بازسازی و تعمیر مشعل های سوخت مایع بلااستفاده و اسقاط شده واحدهای گازی طی یک پروسه دقیق محاسباتی انجام شد.