با توجه به ضرورت پیش آمده مبنی بر محدودیت استفاده از مصرف گاز ، پس از هماهنگی با مرکز کنترل ، واحدهای یک ، چهار و شش نیروگاه کرمان به گازوييل چنج گردیدند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

با توجه به ضرورت پیش آمده مبنی بر محدودیت استفاده از مصرف گاز ، پس از 

با توجه به ضرورت پیش آمده مبنی بر محدودیت استفاده از مصرف گاز ، پس از  هماهنگی با مرکز کنترل ، واحدهای یک ، چهار و شش نیروگاه کرمان به گازوييل چنج گردیدند.