یکی از تکنیک های پایش وضعیت تجهیزات، ترموگرافی است

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

رخی از عیوب در ابتدا خود را به صورت افزایش دما نشان می دهند مانند

یکی از تکنیک های پایش وضعیت تجهیزات، ترموگرافی است. برخی از عیوب در ابتدا خود را به صورت افزایش دما نشان می دهند مانندتنظیم نبودن فشار فنر زغال های تحریک و یا نا مرغوب بودن جنس آنها، لقی کانکشن های مربوط به تابلوهای الکتریکی و بریکرها، عدم خنک کاری مناسب الکتروموتورها به دلیل شکستگی پره خنک کاری، وجود مشکلات اولیه مکانیکی در تجهیز و . . .
در نیروگاه کرمان  همواره ترموگرافی از زغال های تحریک و ارت ژنراتور، تجهیزات دوار، تابلوهای الکتریکی، ترانس ها و ... انجام می شود.
با پایش دقیق و تشخیص به موقع عیب، از آسیب های جدی به تجهیز و نهایتا" سیستم جلوگیری به عمل می آید که این امر باعث افزایش پایداری شبکه، کاهش هزینه ها، افزایش طول عمر تجهیزات، بالا بردن راندمان و ... خواهد شد.


در جدول مربوطه به چند مورد عینی که با استفاده از ترموگرافی از آسیب به تجهیز جلوگیری شده است به عنوان نمونه اشاره می شود: