اقدام نیروگاه کرمان نسبت به تهیه برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماند

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

نیروگاه کرمان جهت تامین سلامتی و ارتقاء بهداشت کارکنان و همچنین حفاظت و نگهداری از محیط زیست با همکاری و مشاوره یکی از شرکتهای معتمد سازمان محیط زیست اقدام به

نیروگاه کرمان جهت تامین سلامتی و ارتقاء بهداشت کارکنان و همچنین حفاظت و نگهداری از محیط زیست با همکاری و مشاوره یکی از شرکتهای معتمد سازمان محیط زیست اقدام به تهیه برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماند نموده است.
هدف از تعیین این برنامه مشخص نمودن انواع پسماندهای نیروگاه و همچنین ایجاد یک دستورالعمل مشخص از لحظه تولید پسماند تا زمان دفع و خروج پسماندها از نیروگاه بر اساس قوانین و الزامات زیست محیطی موجود می باشد که در نهایت عملیات جمع آوری، ذخیره موقت و دفع انواع پسماندها بر اساس این دستورالعمل  انجام  خواهد شد.