به منظور صحت عملکرد پایش آنلاین وضعیت کنداکت نمونه های سمپلینگ در نیروگاه کرمان ، ستون های CC هر چهار سمپلینگ توسط همکاران پر تلاش امور شیمی باز شد

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

‌ به منظور صحت عملکرد پایش آنلاین وضعیت کنداکت نمونه های سمپلینگ در نیروگاه کرمان ، ستون های CC هر چهار سمپلینگ توسط همکاران پر تلاش امور شیمی باز شد و پس از انتقال

‌ به منظور صحت عملکرد پایش آنلاین وضعیت کنداکت نمونه های سمپلینگ در نیروگاه کرمان ، ستون های CC هر چهار سمپلینگ توسط همکاران پر تلاش امور شیمی باز شد و پس از انتقال به آزمایشگاه و احیاء رزین های مربوطه مجدداً ستون ها در محل نصب و در سرویس قرار گرفت .