آنالیز روغن در نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

اهمیت روانکاری مناسب و استفاده از روانکار مطلوب بر کسی پوشیده نیست تا جایی که طبق توصیه انجمن نت ژاپن (jipm )هرگاه در ماشین خرابی رخ داد ابتدا بایستی وضعیت روانکاری آن را بررسی کنیم.
 در نیروگاه کرمان جهت پایش وضعیت مطلوبتر

اهمیت روانکاری مناسب و استفاده از روانکار مطلوب بر کسی پوشیده نیست تا جایی که طبق توصیه انجمن نت ژاپن (jipm )هرگاه در ماشین خرابی رخ داد ابتدا بایستی وضعیت روانکاری آن را بررسی کنیم.
 در نیروگاه کرمان جهت پایش وضعیت مطلوبتر تجهیزات آنالیز روغن بر روی روغن های روانکاری، هیدرولیک، ترانس ها و... بطور منظم انجام می گردد.عواملی که باعث کاهش عمر روغن می شود عبارتند از:1. نفوذ انواع آلودگی به روغن مانند گرد و خاک، آب، ذرات جدا شده از سطوح  قطعات ناشی از سایش که می تواند در اثر تلرانس نا مناسب ایجاد شود، ذرات ناشی از نصب قطعات نو 2. تغییر یکسری از مشخصه های روغن مانند مقاومت در مقابل اکسیداسیون- جدایش آب، هوا و کف از روغن و... 3. کار کردن روغن در حرارت بالا که باعث ایجاد اکسید و نهایتا" لجن در روغن می شود و...
اقداماتی که پس از آنالیز روغن و بر اساس استاندارد، جهت افزایش طول عمر روغن و کاهش خرابی تجهیزات انجام می شوند عبارتند از:1. تصفیه فیزیکی روغن که باعث جدا شدن ذرات، آلودگی ها و آب از روغن می شود (توسط سپریتور روغن) 2. در صورت امکان احیا روغن که باعث نرمال شدن یکسری از مشخصه های آن می شود و می توان از روغن استفاده کرد (با جبران ادتیوهای از دست رفته) 3. تعویض روغن که جهت جلوگیری از آسیب به تجهیز انجام می شود.
نهایتا" انجام اقدامات فوق باعث کاهش هزینه ها، افزایش طول عمر روغن و قطعات، کاهش مدت زمان توقف ماشین و بالا بردن پایداری شبکه خواهد شد.