بازدید 4000ساعته واحد 2گازی نیروگاه کرمان انجام شد.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, October 21, 2017
چکیده: 

در این بازدید مسیر ورودی هوای ماشین، قسمت های مسیر داغ و توربین مورد بازرسی و

در این بازدید مسیر ورودی هوای ماشین، قسمت های مسیر داغ و توربین مورد بازرسی و اندازه گیری قرار گرفته و عیوب بوجود آمده  برطرف گردید.