تعمیرات واحد دو گازی نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, October 21, 2017
چکیده: 

پس از انجام بازدید ۴۰۰۰ساعته توسط همکاران تعمیرات و رفع ایزوله

واحد دو گازی نیروگاه کرمان پس از انجام بازدید ۴۰۰۰ساعته توسط همکاران تعمیرات و رفع ایزوله و شستشوی کمپرسور توسط همکاران بهره برداری طبق برنامه زمان بندی شده استارت و در مدار قرار گرفت.