اطلاعات مدیران

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

ایمیل

دوره مسئولیت

 

سمت

ناصر اقدسی

 

 

79/6/1

80/6/9

 

سید مسعود قاضوی

 

 

80/6/1

82/9/11

 

حسین شعبانی مژدهی

 

 

82/5/12

88/9/1

 

مجید تیرافکن

 

 

86/5/2

96/12/10

 

حسین بحرالعلوم

32521221-4

H_bahrololoom@kpp.co.ir

96/12/2

تاکنون

مدیر عامل

 

         

 اطلاعات مدیران عامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان

 

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

ایمیل

سمت

علی سیستانی نیا

 32521221-4

a.sistaninia@ kpp.co.ir

 معاونت تعمیرات و نگهداری

محمد علی سعید

 32521221-4

 m.saeed@ kpp.co.ir

 معاونت تولید

رضا کاویانی

32521221-4

r.kaviani@ kpp.co.ir

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

 اطلاعات معاونین شرکت مدیریت تولید برق کرمان