اطلاعات مدیران

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

تاریخ استخدام

تاریخ تسویه حساب

سمت

ناصر اقدسی

 

 

79/6/1

80/6/9

 

سید مسعود قاضوی

 

 

80/6/1

82/9/11

 

حسین شعبانی مژدهی

 

 

82/5/12

88/9/1

 

مجید تیرافکن

 

 

86/5/2

96/12/10

 

حسین بحرالعلوم

2004

H_bahrololoom@kpp.co.ir

96/12/2

تاکنون

مدیر عامل

علی سیستانی نیا

2024

a.sistaninia@ kpp.co.ir

91/1/1

تاکنون

معاونت تعمیرات و نگهداری

محمد علی سعید

2020

m.saeed@kpp.co.ir

95/8/17

تاکنون

مدیر نیروگاه

رضا کاویانی

2021

r.kaviani@ kpp.co.ir

96/3/3

تاکنون

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

محسن مفیدی

2080

m.mofidi@ kpp.co.ir

95/8/17

تاکنون

مدیر امور مالی و پشتیبانی

احمد رستمی

2283

a.rostami@ kpp.co.ir

90/10/1

تاکنون

مدیر دفتر حراست

بتول غلامشاه

2060

b.gholamshah@ kpp.co.ir

91/8/1

تاکنون

مدیر دفتر منابع انسانی

مجید تعاونی

2420

m.taavoni@ kpp.co.ir

95/5/1

تاکنون

مدیر HSE