فني و مهندسي

توانمنديهاي فني و مهندسي شركت مديريت توليد برق كرمان

- نظارت بر اورهال  واحدهاي  V94.2
- كاليبراسيون انواع اينسترومنت
- راه اندازي و كاميشينينگ واحدهاي  V94.2
- راه اندازي و كاميشينينگ واحدهاي بخار ، بويلرهاي بازياب
- بهره برداري و راه اندازي واحدهاي سيكل تركيبي
- بهره برداري و راه اندازي تجهيزات و تاسيسات جانبي نيروگاه
- بهره برداري و راه اندازي تجهيزات شبكه بصورت جزيره اي
- عيب يابي توربينهاي V94.2
- قابليت پياده سازي و مشاوره سيستم هاي مديريت كيفيت و  استقرار سيستم اطلاعات مديريت  MIS
- تعميرات روتين واحدهاي گازي V94.2
- تعميرات اساسي واحدهاي گازي V94.2
- ارائه مشاوره فني و سوپروايزري واحدهاي گازي V94.2
- راه اندازي ، تعميرات و نگهداري سيستمهاي  سرمايشي و گرمايشي
- راه اندازي ، كاميشينينگ و بهره برداري از پستهاي فشار قوي  ( 400, 230 ) KV
- اين شركت آمادگي ارائه خدمات متعدد در زمينه : مشاوره اي مالي ، انبار داري و حسابداري ،كارگزيني و بازرگاني ( تدارمات و ترخيص كالا ) را دارا مي باشد .
- ارائه خدمات آموزشي در زمينه هاي فوق الذكر