آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 32/ 1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد 2 عدد کارت الکترونیکی
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ 000، 000، 670 ريال (به پيشنهادات فاقد ضمانتنامه يا سپرده، ضمانتنامه هاي بانكي اشتباه يا سپرده هاي مخدوش، سپرده¬هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد)
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 1400/10/29 لغايت 1400/11/13 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفينامه
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000، 872 ريال واريز به حساب جاري 1015805972 بانك رسالت بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي: تا پايان وقت اداري یک شنبه1400/12/01 -زمان گشايش پاكات پيشنهادي: ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 02/12/ 1400 مي باشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد. (حداكثر 2نفر)
توضیحات:

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است. جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت هاي tender.tpp.ir, kpp.co.ir و پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس mporg.ir مراجعه و براي كسب اطلاعات با شماره تلفن¬هاي 4-32521221- 034 داخلي 2065 آقاي نورالديني و 2078 آقاي يزداني و همچنين نمابر 33372990-034 تماس حاصل فرماييد.

برای دریافت اسناد مناقصه ثبت نام کنید

در صورت عضویت در سایت وارد شوید