آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1/92
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 000، 25 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 24/1/92 لغايت 5/2/92 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
200,000 ريال واريز به حساب جاري 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 21/2/92 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 22/2/92
توضیحات:

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 4-2521221-0341  داخلي 238 تماس حاصل فرمائيد.