آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 2/92
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 000، 106 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 16/2/92 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 17/2/92
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،200 ريال واريز به حساب جاري شماره 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 17/2/92
توضیحات:

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 4-2521221-0341 داخلي 238 تماس حاصل فرماييد.