آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 17/92
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 500، 73 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 26//2/92 لغايت 2/3/92 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،200 ريال واريز به حساب جاري 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان يا حساب جاري شماره 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 18/3/92 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز يك شنبه مورخ 19/3/92
توضیحات:

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .