آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 92/46
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 900، 127 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 92/09/03 لغايت 92/09/07 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،200 ريال واريز به حساب جاري شماره 30515805971 بانك رسالت شعبه جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز دو شنبه تاريخ 92/09/18 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاريخ 92/09/19