آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 53/92
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 000، 250 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 92/10/5 لغايت 92/10/14 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،200 ريال واريز به حساب جاري شماره 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان يا حساب جاري 30515805971 بانك رسالت شعبه جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 92/10/25 زمان گشايش پاكات پيشنهادي ( پاكات الف و ب ) : ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 92/10/26
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمنا فراخوان مذكور در پايگاههاي اطلاع رساني http://iets.mporg.ir و http://tender.tavanir.org.ir و WWW.KPP.CO.IR نيز منتشر شده است . ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .