آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 93/1
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
200,000 ريال واريز به حساب جاري شماره 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 92/12/3 لغايت 92/12/8 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
200,000 ريال واريز به حساب جاري شماره 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 92/12/19 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 92/12/20
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضاء مدت مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمنا فراخوان مذكور در پايگاههاي اطلاع رساني http://iets.mporg.ir و http://tender.tavanir.org.ir و WWW.KPP.CO.IR نيز منتشر شده است .
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .