آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 15/ 93
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 000، 157 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 93/4/10 لغايت 93/4/16 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،200 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 14 روز يك شنبه تاريخ 29/4/93 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاريخ 30/4/93
توضیحات:

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-2521221 – 0341 داخلي 238 يا 3370495-0341 تماس حاصل فرماييد .