آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/19
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
185،000،000( به پيشنهادهاي فاقد ضمانتنامه يا سپرده ، ضمانتنامه هاي بانكي اشتباه يا سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد )
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 94/04/14 لغايت 94/04/20 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300000ريال واريز به حساب جاري شماره 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 94/04/29 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 94/04/30
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضاء مدت مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمنا فراخوان مذكور در پايگاههاي اطلاع رساني http://iets.mporg.ir و http://tender.tavanir.org.ir و WWW.KPP.CO.IR نيز منتشر شده است .
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توان با شماره تلفنهاي 034-32521221-4  داخلي 238 يا با شماره تماسهاي 034-58120495 و 034-58120355 تماس حاصل فرماييد