آگهي تجديد مناقصه فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
آناليز و تحليل نتيجه آزمايش روغن و گريس هاي روانكاري
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
تاريخ فروش اسناد از 94/5/6 لغايت 94/05/14 و تاريخ تحويل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 94/05/22
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
واريز مبلغ 000، 300 ريال به حساب 30515805971 نزد بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري يا حساب 2201114120 نزد بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان بابت خريد اسناد ارزيابي
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان گشايش پاكات پيشنهادي ( پاكات الف و ب ) : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ94/05/19
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 238 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.