آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/14
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000 ، 500 ، 197 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 94/05/28 لغايت 94/06/08 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300,000 ريال واريز به حساب جاري 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي و 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي : حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 94/06/17 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 94/06/18
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 4-32521221-034  داخلي 237 يا با شماره تماسهاي 58120080-034 و 58120355-034 تماس حاصل فرمائيد.