آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران شماره 94/30
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
از 94/6/10 لغايت 94/6/19
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
واريز مبلغ 000، 300 ريال به حساب 30515805971 نزد بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري يا حساب 2201114120 نزد بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان بابت خريد اسناد ارزيابي
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
تاريخ تحويل اسناد تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 94/6/29 و تاريخ گشايش پاكات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 94/6/31
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 4-32521221-034  داخلي 237 يا با شماره تماسهاي 58120080-034 و 58120355-034 تماس حاصل فرمائيد.