آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/35
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - دبيرخانه شركت مديريت توليد برق
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 285، 174 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 94/07/07لغايت 94/07/16با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،300 ريال واريز به حساب جاري شماره 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان يا حساب جاري 30515805971 بانك رسالت شعبه جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي : حداكثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 94/07/27زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 94/07/29
دریافت فایل مناقصه: