آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - دبیرخانه
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
ترانسفر ولو به مبلغ 177.000.000 -تصفیه روغن به مبلغ 150.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 94/08/17 لغايت 94/08/30 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،300 ريال واريز به حساب جاري شماره 30515805971 بانك رسالت شعبه جمهوري اسلامي كرمان و 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي : حداكثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 94/09/15 و زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/09/17 و ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 94/09/17
دریافت فایل مناقصه: