آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/45
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ 968 ، 775 ، 231 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 94/09/15 لغايت 94/09/29 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفينامه
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300،000 ريال واريز به حساب جاري 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار يا 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي : حداكثر تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 94/10/13 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 94/10/15
دریافت فایل مناقصه: