آگهي فراخون عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران شماره مناقصه 6/95
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
از تاريخ 95/2/26 لغايت 3/1/ 95
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
تا پايان وقت اداري يك شنبه 95/3/16
دریافت فایل مناقصه: