مزایده فروش اقلام راکد و مازاد انبار شرکت مدیریت تولید برق کرمان
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
طبق آگهی مزایده مذکور
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
16/11/89 لغایت 21/11/89
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
مبلغ50000 ریال به حساب جاری شماره 2201114120 بانک تجارت شعبه آزادی کرمان بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 3/12/89 در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید برق کرمان واقع درکیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
دریافت فایل مناقصه: