آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 22/95
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
شارژ كپسولهاي اطفاء حريق دستي و اتوماتيك نيروگاه سيكل تركيبي كرمان و در صورت نياز تعمير يا تعويض لوازم مربوط به كپسولها را به مدت يكسال
نوع مناقصه/ مزایده:
يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
700، 087، 162 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 07/05/95 لغايت 16/05/95 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300،000 ريال واريز به حساب جاري 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار يا 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي : حداكثر تا ساعت 16 روز يك¬شنبه مورخ 31/05/95 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز دو¬شنبه مورخ 1/06/95
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 238 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.