آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 101/89
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
مزايده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
از تاريخ درج نوبت دوم آگهي لغايت 12/12/89
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 9 روز يكشنبه مورخ 22/12/89 – سالن كنفرانس شركت
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

لطفا فايل پيوست مطالعه گردد.