آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 34/95
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد 10000 ليتر هيدرازين ( كالاي پيشنهادي بايستي مطابق با استانداردهاي ملي و يا بين المللي باشد در غير اين صورت مناقصه گزار حق خواهد داشت پيشنهاد ارائه شده را مردود اعلام نمايد ) .
نوع مناقصه/ مزایده:
يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000 ، 000 ، 160 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 02/05/95 لغايت 16/05/95 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفينامه
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300،000 ريال واريز به حساب جاري 30515805971 بانك رسالت شعبه بلوار يا 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي : تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 30/5/95 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز يك شنبه مورخ 31/5/95
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 238 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.